Linkit voimassaoleviin lakeihin

Esitutkintalaki

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

Rikoslaki

Vankeuslaki

RISEn tilastoja ja tutkimuksia

Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2020

Rikosseuraamuslaitoksen rakenteiden ja toiminnan arviointi
Oikeusministeriön julkaisuja 2019

Opinnäytetöitä

VANKILAN JA VANKITERVEYDENHUOLLON VÄLINEN YHTEISTYÖ VANKILANJOHTAJIEN KOKEMANA
Rokka Anna-Maija, pro gradu 2021, Oulun yliopisto Terveyshallintotiede


NORMAALISUUSPERIAATE PÄIHDEONGELMAISEN VANGIN SOSIAALIPALVELUISS
Kari Lägerkrantz, pro gradu 2021, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustiede


Isän vankeustuomion ajoituksen vaikutus lapsen nuorisorikollisuuteen
Emmi Lång, pro gradu 2021, Turun kauppakorkeakoulu


HUUMAUSAINERIKOSTORJUNTA SULJETUISSA VANKILOISSA
Inna Kallioinen, Maisteritutkielma 2020, Lapin yliopisto


Vankilarikollisuuden torjunnan vaikutukset vankien oikeuksien sekä täytäntöönpanon tavoitteiden toteutumiseen
Jenni Blomberg, OTM-tutkielma, Helsingin yliopisto 2020


JYVÄSKYLÄN POLIISIASEMAN PÄÄLLYSTÖ- JA ALIPÄÄLLYSTÖPOLIISIEN NÄKEMYKSIÄ PÄIHDE- JA RIKOSKIERTEESTÄ IRTAUTUNEIDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUDESTA
Hyödyntämisen tarve, mahdollisuudet ja ongelmat poliisissa
Susanna Oikari, pro gradu 2019, Vaasan yliopisto


EHDONALAISVALVONNAN MUOTOKUVA
Yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden näkökulma ehdonalaisen vapauden valvonnan prosessiin
Tuomas Laurila, pro gradutyö Tampereen yliopisto 2017

Päihteitä vankilamuurien sisäpuolella
Päihdekuntoutus vangin oikeutena ja täytäntöönpanoviranomaisen velvollisuutena
Sanna-Maria Kivelä, Helsingin yliopisto 2016

KOULUSTA VANKILAAN JA VANKILASTA RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN
Entisten vankien kokemuksia luottamuksen rakentumisesta
Mirkka Jalonen-Alava, pro gradu Jyväskylän yliopisto 2013

Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta
Sari Hakala, pro gradu, Helsingin yliopisto, 2014

Päihteidenkäytön, väkivallan ja äitiyden kertomuksia
Ulla Salovaara, pro gradu 2014, Jyväskylän yliopisto


HUOMIO! Emme kerää tietoja käyttäjistä.