Kannnanotto vuosikokouksessa 8.5.2021

Huumeriippuvaiset lainmukaiseen hoitoon

Me vanhemmat olemme turhaan yrittäneet saada huumeriippuvaisille nuorillemme käytön lopettamiseen tähtäävää hoitoa. Olemme voimattomina seuranneet, miten vastuuntuntoinen nuori muuttuu toisten tunteista piittaamattomaksi psykopaattia muistuttavaksi muukalaiseksi, jonka elämä kulkeutuu vääjäämättä kohti vankilaa tai hautaa. Pari päivää kestäneiden päihdepsykoosi- ja yliannostushoitojen jälkeenkin meille on ilmoitettu hoidon jatkumisesta avopalveluissa.

Syrjäytyminen alkaa, kun viihdekäyttäjästä tulee huumeriippuvainen. Sairaus on jo vakava kun henkilöstä on tullut sekakäyttäjä eli monipäihderiippuvainen. Tällöin päihdekustannukset heidän oman kertomansa mukaan ovat n. 30-100 €/vrk. Hankinta rahoitetaan mm. huumekaupalla, ryöstöillä ja varkauksilla.

Vuonna 2017 amfetamiini- ja opioidiriippuvaisia oli n. 40 000, jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käyttö lisääntyi vuosien 2012-18 välisenä aikana 20% vuodessa. Ajantasaisempaa tietoa ei ole saatavilla.

Vuosittain 1100 alle kaksi vuotiasta lasta otetaan huostaan vanhempien päihdeongelmien takia, yliannostukseen kuoli 234 henkilöä vuonna 2019, viime vuonna 10 000 jäi kiinni huumeratista. Lisäksi 5000 huumeriippuvaista suorittaa väkivalta- , omaisuus- tai huumausainerikoksista saamaansa tuomiota vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen raporttien mukaan suurimmalla osalla vangeista ei ole ammattia eikä asuntoa ja vain harvalla on päästötodistus 2. asteelta. Useimmilla heistä on pistohuumeiden käyttäjille tyypillinen c-hepatiitti.

Yhteiskunnalle huumehaitoista aiheutui vuonna 2016 noin 350 milj.euron kustannukset, siitä varsinaisen päihdehoidon osuus oli vain noin kolmannes. Näihin kustannuksiin ei ole laskettu mukaan huumeriippuvaisten vankilapäivien hintaa, joka suljetussa vankilassa on 220€ ja avovankilassa 90€.

Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoisen elämään. Monipäihderiippuvuus on vakava tauti, joka tuhoaa siihen sairastuneen ihmisen oman tahdon, kyvyn huolehtia itsestään ja huomioida muut.

Ihmisoikeuteen kuuluu saada tarvitsemansa hoito. Huumeiden aiheuttamissa psykooseissa harhaileva, elämänhallintansa menettänyt ihminen on vaarallinen itselleen ja saattaa olla vaarallinen myös muille. Hänet on voitava tuomita riittävän pitkäkestoiseen, suljettuun päihdekuntoutukseen ennen kuin hän tekee vakavia, vankilaan vuosiksi tai jopa eliniäksi johtavia rikoksia. Elämänhallinnan menetyksestä löytyvät todisteet terveydenhuollon, poliisin ja ulosottoviraston rekistereistä.

Vaadimme voimassaolevan päihdehuoltolain noudattamista. Sen 2. luvussa määrätään henkilön tahdosta riippumattomasta hoidosta. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritellään henkilön tahdosta riippumaton hoito esimerkiksi huumausaineiden käytön takia. Vaadimme sopimusten ja lakien noudattamista.

Vankien vanhemmat ry
Vuosikokous Tampereella 8.5.2021